BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/BTC-TCHQ
V/v thủ tục nhận quà tặng xe ô tô

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 346/VPCP-KTTH ngày 17/01/2012 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính trả lờivăn bản số 382-CV/TU ngày 4/01/2012 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc cho phép làmthủ tục nhận quà tặng 01 xe ô tô của tỉnh Bolikhămxay - Lào tặng. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 18/01/2012, Bộ Tài chính đã cócông văn số 906/BTC-QLCS về việc thủ tục nhận quà tặng xe ôtô do tỉnh Bolikhămxay- Lào tặng Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh ủy HàTĩnh có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định xác lập quyềnsở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với chiếc xe do tỉnh Bolikhămxay - Làotặng theo quy định.

Về thủ tục nhận hàng và xử lý thuếđối với quà tặng là xe ô tô:

Căn cứ khoản 2, Điều 13, Nghị địnhsố 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm c.1, khoản c, Điều 105 vàĐiều 108 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục b, Khoản 1, Điều 3, Nghịđịnh 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Mục b, Khoản 10, Điều 3, Nghịđịnh 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng củatổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam mà các đơnvị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quanđoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quanchủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế nhậpkhẩu trong từng trường hợp cụ thể và thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụđặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp này đơn vị phải ghi tăngtài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặngvà phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quantừ kinh phí ngân sách cấp phát. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.

Trường hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh đượctỉnh Bolikhămxay - Lào tặng 01 xe ôtô, 100% mới sản xuất năm 2011 mang nhãnhiệu TOYOTA LAND CRUISER, thỏa mãn các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng đượcxét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị giatăng.

Hồ sơ hải quan theo quy định tạiĐiều 71, hồ sơ xét miễn thuế theo quy định tại Điều 106 Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Tỉnh ủyHà Tĩnh được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khainhập khẩu để được xem xét hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục QLCS-BTC (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn