BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2369/BXD-QLN
V/v đề nghị ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương

Nhằm triển khai thực hiện các cơchế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơsở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở chongười có thu nhập thấp tại đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủtướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thunhập thấp tại khu vực đô thị nói riêng; Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyềncác văn bản hướng dẫn về quản lý dự án, áp dụng thiết kế, phương pháp xác địnhgiá bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhậpthấp tại khu vực đô thị. Mặt khác, ngày 23/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghịđịnh số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNhà ở; Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định71/2010/NĐ-CP Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, các đối tượng thuộc diện thunhập thấp cũng như các chủ đầu tư dự án tại một số địa phương còn gặp khó khăn,vướng mắc trong việc triển khai các dự án phát triển nhà ở cho người thu nhậpthấp. Nguyên nhân cơ bản là do nhiều địa phương chưa ban hành các quy định cụthể theo thẩm quyền (về cơ chế khuyến khích, ưu đãi để kêu gọi các thành phầnkinh tế tham gia đầu tư; quy định cụ thể và công khai các tiêu chí xác định đốitượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua; quy định về quản lý sử dụng, khaithác vận hành quỹ nhà ở sau đầu tư...).

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đãđược quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và để góp phần giảiquyết những vấn đề bất cập của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai cácdự án nhà ở thu nhập thấp, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương sớm tổ chức chỉ đạo thực hiện một số nội dung côngviệc cụ thể sau:

1. Khẩn trương ban hành theo thẩmquyền các quy định cụ thể về tiêu chí xét duyệt đối tượng (tiêu chí ưu tiên doUBND cấp tỉnh quy định nêu tại điểm 2 Điều 5 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009của Bộ Xây dựng; tiêu chí xác định đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuêmua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng); điều kiện được mua, thuê, thuê muanhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khuvực đô thị phù hợp với điều kiện của từng địa phương để triển khai áp dụngthống nhất trên phạm vi địa bàn.

2. Ban hành cụ thể các cơ chế ưu đãiđối với các chủ đầu tư dự án để khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tếtham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, cũng nhưcác quy chế quản lý sử dụng, khai thác vận hành dự án sau khi hoàn thành việcđầu tư xây dựng.

Trên đây là một số kiến nghị của BộXây dựng liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng, khai thác quỹ nhà ởxã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đề nghị Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan,đơn vị thuộc thẩm quyền triển khai, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Ngân hàng Phát triển Việt nam;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- L­ưu: VP Bộ; VP Ban chỉ đạo TW về CS nhà ở & thị trường BĐS; QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam