VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2369/VPCP-QHQT
V/v thực hiện HĐHTKD khai thác dịch vụ lữ hành quốc tế trên sông Mê Kông

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2372 BKH/VPTĐ ngày 21 tháng 04 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc thực hiện Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế bằng tàu du lịch trên sông Mê Kông giữa thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và tỉnh Xiêm Riệp (Vương quốc Campuchia), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH Du lịch đường mòn Châu Á (Việt Nam) và Công ty Mekong River Cruise Co. Ltd (British Virgin Island) khai thác dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế bằng tàu du lịch trên sông Mê Kông giữa thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và tỉnh tỉnh Xiêm Riệp (Vương quốc Campuchia), với mục tiêu và phạm vi hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép cho dự án theo qui định của pháp luật hiện hành. Giấy phép đầu tư cần qui định rõ các điều kiện hoạt động theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết với Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao