BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 237/BXD-KTTC
V/v: thanh, quyết toán chi phí ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binhvà Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 178/BQL ngày 14/11/2007 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Laođộng Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hỏi lại chi phí quảnlý chung của dự án theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có ý kiến trả lời Ban quản lý(văn bản số 217/BXD-KTTC ngày 05/11/2007), nay khẳng định lại như sau:

Việc Ban quản lý dự án trình SởTài chính quyết toán chi phí Ban quản lý dự án theo Quyết định số10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 trên nguyên tắc: (Chi phí Ban quản lý dự án) =Chi phí quản lý chung = (Tổng chi phí quản lý dự án xác định theo Quyết định số10/2005/QĐ-BXD ) – (Các chi phí khác đã thực hiện, gồm chi phí thẩm tra TKKT, lệphí thẩm định dự án, lệ phí thẩm định kết quả thầu, chi phí tư vấn thầu xâylắp, chi phí tư vấn giám sát, chi phí thẩm tra quyết toán), là không đúng theoQuyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, vì địnhmức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là chi phí tối đa cho cáccông việc quản lý dự án, trong đó chi phí Ban quản lý dự án chỉ là một nội dungcủa công việc quản lý dự án, đây không phải là chi phí khoán gọn cho Ban quảnlý dự án. Việc chi tiêu của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binh và Xãhội thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH tp HCM
- Lưu VP, KTTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa