BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần xây dựng số 2 - Tổng công ty Xuất nhập khẩu & xây dựng Việt Nam

Trả lời côngvăn số 426/CV /CT2/KHKT ngày 23/9/2013 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 - Tổngcông ty Xuất nhập khẩu & xây dựng Việt Nam về việc thanh toán, quyết toánkhối lượng thép trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thínghiệm thép là để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ViệtNam để sử dụng cho công trình theo thiết kế hay không. Nếu thí nghiệm kiểm trađạt tiêu chuẩn (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép), thì sử dụng trọnglượng riêng của thép theo đường kính danh nghĩa để tính toán khối lượng thépkhi xác định giá thép xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiệntheo nội dung họp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.

Công ty cổphần xây dựng số 2 - Tổng công ty Xuất nhập khẩu & xây dựng Việt Nam căn cứý kiến trên tổ chức thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh