TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/GSQL-GQ3
V/v triển khai thực hiện thí điểm e-Manifest theo QĐ số 19/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thựchiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điệntử đối vời tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e-Manifest). Ngày 27/3/2012, Tổng cụcHải quan đã tổ chức triển khai giới thiệu quy trình nghiệp vụ, mô hình kỹ thuậtvà cài đặt hệ thống e-Manifest cho lãnh đạo, cán bộ, công chức liên quan thuộcCục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; để chuẩn bị triển khai tiếp nhận dữ liệu và thôngquan điện tử cho 07 Hãng tàu thí điểm (Hãng tàu Maersk Lines, Hãng tàu OOCL,Hãng tàu MOL, Hãng tàu WanHai, Hãng tàu CMA-CGM, Hãng tàu Evergreen, Hãng tàuYangMing), Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh thực hiện nội dung sau:

1. Cung cấp danh sách cán bộ, côngchức thực hiện thủ tục tàu biển và các đơn vị có liên quan khai thác và sử dụnghệ thống e-Manifest để Tổng cục Hải quan tạo tài khoản truy cập (danh sách gửiCục Giám sát quản lý về Hải quan).

2. Để được hỗ trợ kịp thời trongquá trình triển khai thí điểm, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên hệtheo các đầu mối:

- Đ/c Phạm Thành Trung - chuyênviên Cục CNTT & TK Hải quan; SĐT: 0915505055 hoặc;

- Đ/c Vũ Quang Văn - chuyên viênCục GSQL; SĐT: 0904236699.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức