VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 237/VPCP-QHQT
V/v: Đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với Thụy Sỹ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an

Xétđề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 10/TTr-BNG-LS ngày 02 tháng 01 năm2009 về việc đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếungoại giao với Thụy Sỹ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàCộng hòa liên bang Thụy Sỹ về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoạigiao.

2.Ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao đàm phán, ký kết Hiệp định nêu trên với Cộnghòa liên bang Thụy Sỹ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc
- Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc