BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2370/BTM-QLCL
V/v ghi nhãn hàng hoá thủy sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
- Sở Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 297/TS /KT ngày 19/5/2003 của Sở Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà gửi Bộ Thương mại về việc ghi nhãn hàng hoá thuỷ sản xuất khẩu, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Sở Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ Thương mại đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu. Việc cho phép các doanh nghiệp tạm thời được miễn ghi xuất xứ hàng hoá nếu phía nước ngoài không yêu cầu chỉ là giải pháp tình huống và chỉ có hiệu lực đến 31/12/2002.

2. Liên quan đến vấn đề ghi xuất xứ của hàng hoá, ngày 11/3/2003 Bộ Thương mại đã ban hành Chỉ thị 01/2003/CT-BTM về việc chống hành vi gian lân thương mại chuyển tải bất hợp pháp hàng hoá sang thị trường Hoa Kỳ. Trong đó quy định: “Không được sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của các nước khác cho những lô hàng có nguồn gốc từ Việt Nam và ngược lại không được sử dụng C/O của Việt Nam đề xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ từ nước khác”.

3. Cần phải đảm bảo sự thống nhất về nội dung ghi xuất xứ trên nhãn của hàng hoá xuất khẩu phù hợp với việc cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) của phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về ghi nhãn hàng hoá thủy sản xuất khẩu. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoa, Sở Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà chi đạo thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh