BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/BHXH-KHTC
V/v hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cáctrường học thuộc Bộ Giáo dục & các ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tếtrong các trường học.

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hộinghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngânsách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nộidung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học như sau:

I. Nội dung chi, mức chi:

1. Chi tiền lương, phụ cấp và cáckhoản đóng góp theo lương đối với người làm công tác y tế trường học:

- Trường công lập căn cứ vào Nghịđịnh 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để thanh toán lương, cáckhoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ phụ trách y tế.

Trường hợp phải thuê người làmcông tác y tế trường học: căn cứ vào trình độ chuyên môn, thâm niên công tác,Hiệu trưởng ký hợp đồng thuê với mức lương khoántừ 2 triệu đồng/tháng đến 4 triệu đồng/tháng.

- Trường ngoài công lập căn cứ vàothang bảng lương các trường tự xây dựng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thanhtoán lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ phụtrách y tế.

- Trường hợp cần thiết làm ngoàigiờ cho công tác y tế trường học thì thực hiện đúng quy định về làm ngoài giờ.

- Chi tiền công tác phí cho cán bộlàm công tác y tế trường học: Khoán tiềncông tác phí theo tháng cho cán bộ y tế trường học để hỗ trợ tiền gửi xe, tiềnxăng, mức khoán tối đa không quá 300.000đồng/người/tháng.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồnglao động, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền công tác phí, phiếuchi tiền lương, tiền công tác phí.

2. Chi hỗ trợ khám sức khỏe địnhkỳ đầu năm học theo quy định hiện hành cho các trường hợp tham gia BHYT. Theomức giá ban hành tại Thông tư số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế -Tàichính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ và chi mua vănphòng phẩm phục vụ việc quản lý hồ sơ sứckhỏesinh viên tại trường.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồngkhám sức khỏe, bảng tổng hợp số sinh viên được khám, biên lai (hóa đơn) thuviện phí, hóa đơn mua hồ sơ, tài liệu, phiếu chi.

3. Chi mua thuốc thiết yếu cho ytế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-BYTngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đềnghị chi, hóa đơn mua thuốc, phiếu chi.

4. Chi mua Trang thiết bị, vật tưy tế cho y tế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đềnghị chi; hóa đơn mua trang thiết bị, vật tư y tế; phiếu chi.

5. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạtđộng tư vấn giáo dục, sức khỏe và phòng bệnh cụ thể:

- Chi mua sách, tài liệu, dụng cụphục vụ giảng dạy để tổ chức các bài học ngoại khóa về giáo dục sức khỏe, tưvấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kế hoạch hóa gia đình cho sinhviên.

- Chi mua sắm các tài liệu, dụngcụ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông về sức khỏe tại trường học như: phòng, chống các bệnhtật học đường; dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan trong học đường, HIV/AIDS; tainạn thương tích; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đồ ăn, nước uống); xử lý vệsinh môi trường, phòng chống các bệnh lây lan trong phạm vi nhà trường; vậnđộng sinh viên tham gia tiêm chủng,....do cơ quan có thẩm quyền phát hành.Trường hợp thực sự cần thiết, các đơn vị có thể xây dựng, in ấn mẫu biểu, tàiliệu riêng để thực hiện.

- Chi tiền cho báo cáo viên theoThông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính:

+ Giảng viên, báo cáo viên là cánbộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấptỉnh: Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi (5 tiết học).

+ Giảng viên, báo cáo viên là cánbộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đươngtrở xuống: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/buổi (5 tiết học).

Thủ tục thanh toán gồm: Hóa đơnmua sách báo, tài liệu, dụng cụ; danh sách người tham dự, giảng viên; phiếu chicác nội dung tuyên truyền, phòng bệnh, tư vấn.

6. Chi tập huấn chuyên môn y tếcho cán bộ y tế trường học theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, hộinghị phí quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tàichính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đốivới các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục thanh toán gồm: Thư mời,hóa đơn tài chính theo các khoản chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, phiếu chi.

7. Chi tiền chuyên chở sinh viênbị bệnh, bị tai nạn đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy xuấtviện, đơn thuốc, hóa đơn vận chuyển đến cơ sở y tế, phiếu chi.

6. Chi khác: sau khi thực hiện chicác nội dung trên, còn kết dư kinh phí y tế học đường hàng năm được sử dụng cáctrường học, dùng chi để trang bị các phương tiện tăng cường việc chăm sóc sức khỏesinh viên như sau:

- Máy vi tính, máy in để quản lýhồ sơ sức khỏe của HSSV.

- Máy nước uống nóng lạnh tạiphòng y tế.

- Thuốc sát khuẩn.

- Chi phí xử lý rác y tế theo hợpđồng.

- Trang phục y tế cho cán bộ y tếtrường học. Một năm được trang cấp 2 bộ bảo hộ lao động. Mức chi tối đa khôngquá 150.000 đồng/bộ.

Thủ tục thanh toán gồm: giấy đềnghị chi; hóa đơn mua hàng; phiếu chi.

II. Tổ chức thực hiện:

Hàng năm sau khi BHXH chuyển kinhphí Chăm sóc sức khỏe ban đầu (10,8% số tiền đóng bảo hiểm y tế sinh viên củatrường). Hiệu trưởng chỉ đạo cho cán bộ phụ trách y tế phối hợp với kế toán củatrường xây dựng dự toán các khoản chi trong năm học theo các mục chi được hướngdẫn nêu trên. Tổ chức thực hiện chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên và chịutrách nhiệm pháp lý về các khoản chi cùng với hồ sơ chứng từ theo quy định củaBộ Tài chính.

Chậm nhất đến hết ngày 30/7 hàngnăm, khi kết thúc năm học, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp các khoản chi nóitrên vào biểu 03/QT (04 bản) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia BHYT đểđược quyết toán.

Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏeban đầu trong năm học nếu chưa sử dụng hết được chuyển sang năm học sau để sử dụngtại trường

Trên đây là hướng dẫn của Bảo hiểmxã hội TP HCM, các trường học thuộc Bộ Giáo dục và các ngành tổ chức thực hiện, quyết toán chi chăm sóc sức khỏe ban đầu với cơ quan Bảo hiểm xãhội đúng quy định. Những nội dung hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tráivới văn bản này được hủy bỏ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang