TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/CT-TTHT
V/v: thuế TTĐB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty CP XNK PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5
Mã số thuế:0301776741

Trả lời văn bản số 192/XNK-PITCOngày 17/03/2009 của Công ty về thuế TTĐB; Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệtsố 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 4 năm 2009)

- Căn cứ Thông tư số 115/2005/TT-BTCngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiếtthi hành Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT ( hiệu lực thi hành đến hết ngày31/3/2009)

Rượu là hàng hoá thuộc đối tượng chịuthuế TTĐB, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhậpkhẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp Công ty nhập khẩu rượu đóngchai, đã nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT khâu nhập khẩu, khi xuất bán Côngty lập hoá đơn tính thuế GTGT theo thuế suất 10% và không phải tính thuế TTĐB.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời đểCông ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ PhòngTuyên truyền- Hỗ trợ (Cục Thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
09- 826 QK 46378

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga