VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2371/VPCP-ĐMDN
V/v: đề án chuyển thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộGiao thông vận tải

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 1764/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 3năm 2009) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 352/BTC-TCDN ngày 09 tháng01 năm 2009) Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 564/BKH-PTDN ngày 22 tháng 01 năm2009) và Nội vụ (công văn số 71/BNV-TCBC ngày 08 tháng 01 năm 2009) về việc phêduyệt Đề án chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thànhTổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

BộGiao thông vận tải chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Namtiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự ánđầu tư, khi đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể côngty nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển Công tynày thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn