VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/VPCP-KGVX
V/v tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (côngvăn số 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013) về việc cho phép tổ chứccác giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức các giải thể thao quốc tế năm2013 tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công vănsố 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013 nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủtrì, phối hợp cùng các địa phương liên quan rà soát các điều kiện cụ thể vềcông tác tổ chức, chuẩn bị và bảo đảm việc tổ chức thành công các giải thể thaoquốc tế năm 2013 tại Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao trình độ và vị thếcủa thể thao Việt Nam, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam vớibạn bè quốc tế.

Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nướcđã được dự toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các địa phương liênquan và huy động xã hội hóa.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức, cần lưu ý sửdụng kinh phí tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NG, TC, CA, YT, GTVT;
- UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố
 Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TĐTT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định