VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Xây dựng báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Lãnh đạo Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Để chuẩn bị cho Lãnh đạo Chính phủ báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trước ngày 28 tháng 4 năm 2014.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, TKBT, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng