BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2372/TCT-DNNN
V/v: Phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Công ty Sông Đà 4

Trả lời công văn số 59 CT/TCKT ngày 5/5/2006 của Công ty Sông Đà 4 về việc miễn phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thu, nộp tiền thuế, tiền phạt:

"Cá nhân, tổ chức có hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong thông báo nộp thuế, lệnh thu hoặc thời hạn phải nộp theo quy định của văn bản pháp luật về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty Sông Đà 4 chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong các văn bản pháp luật về thuế hiện hành không quy định việc miễn phạt chậm nộp thuế do khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đề nghị Công ty Sông Đà 4 chấp hành việc nộp thuế và tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc