BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/TCT-KK
V/v: kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Traenco
(Đ/c: Số 46 Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội)

Trảlời công văn số 663/TCKT của Công ty cổ phần Traenco về việc kê khai thuế GTGTvãng lai ngoại tỉnh đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụ, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Điểm1.4 và Điểm 6.1 Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính; Điểm e, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"Trườnghợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng laimà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộpthuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bánhàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuếcho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bánhàng vãng lai đó.

…Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thìkhai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối vớihàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷlệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cụcThuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. "

Căncứ vào các quy định nêu trên, theo nội dung công văn số 663/TCKT ngày 22/8/2013của Công ty cổ phần Traenco và Hợp đồng xây dựng số 26/HĐ-XD ngày 8/7/2010 giữaCông ty cổ phần Traenco và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8,trường hợp Công ty cổ phần Traenco là nhà thầu phụ tham gia thi công công trìnhQL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên thì Công ty cổ phần Traenco phải kê khai, nộp thuếGTGT vãng lai ngoại tỉnh với Chi cục Thuế Sông Công theo tỷ lệ phần trăm (%)tính trên doanh thu chưa có thuế GTGT mà Công ty được nhà thầu chính thanhtoán.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty cổ phần Traenco biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp.Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ CS,PC;
- Lưu: VT, TCT (KK)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương