BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2372-TM/CSTNTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2372 TM/CSTNTN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC LƯU THÔNG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ

Kính gửi: Các doanh nghiệp ầàu mối nhập khẩu xăng dầu

Tiếp văn bản số 1441/TM-XNK ngày 14 tháng 6 năm 2001 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu xăng dầu, Bộ hướng dẫn về tổ chức lưu thông xăng không pha chì trên thị trường nội địa như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2001 trên thị trường nội địa các doanh nghiệp được lưu thông 2 loại xăng (xăng pha chì và xăng không pha chì) phù hợp với chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã công bố.

Các doanh nghiệp đẩy nhanh việc tiêu thụ các sản phẩm xăng pha chì đang tồn kho tại các khâu lưu thông (kể cả xăng dự trữ quốc gia), đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từ ngày 01 tháng 7 năm 2001 chủ yếu lưu thông tiêu thụ các sản phẩm xăng không pha chì.

2. Trong thời kỳ đầu chuyển đổi, trên một địa bàn cùng lưu thông tiêu thụ 02 loại xăng (pha chì và không pha chì), mức giá bán mỗi sản phẩm xăng có khác nhau, các doanh nghiệp cần có các biện pháp quản lý thích hợp về nguồn, giá... không những đối với các cửa hàng thuộc doanh nghiệp mà còn đối với cả các đại lý bán sản phẩm của mình. Tại các cửa hàng bán xăng phải niêm yết rõ giá bán đối với từng loại sản phẩm để khách hàng tiện theo dõi.

3. Về giá bán tối đa các sản phẩm xăng:

a) Đối với các sản phẩm xăng pha chì: tiếp tục thực hiện mức giá bán tối đa quy định tại Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP ngày 20/9/2000 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá giới hạn tối đa xăng dầu.

b) Đối với các sản phẩm xăng không pha chì: thực hiện theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BVGCP ngày 31/5/2001 và Quyết định số 50/2001/QĐ-BVGCP ngày 19/6/2001 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá bán tối đa xăng không pha chì.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp phản ảnh về Bộ Thương mại để bổ sung kịp thời.

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)