ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2373/UBND-SNV
V/v Tạm dừng việc áp dụng danh mục TTHC ban hành kèm theo quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ.

Ngày 02/02/2007 UBND Thành phố ban hành Quyết định số19/2007/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả chuẩn hóa cơ sở pháp lý, thể thức tiếp nhận,giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơquan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội.

Nay, do có một số sai sót trong khâu tổng hợp, biên soạn vàdo có một số quy định mới của Chính phủ về thủ tục hành chính mà các Sở, Ban, Ngành,UBND các quận, huyện chưa kịp bổ sung, chỉnh lý. Vì vậy, UBND Thành phố thôngbáo tạm dừng việc áp dụng danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số19/2007/QĐ-UBND cho đến khi chỉnh sửa xong.

Trong thời gian tạm dừng thực hiện, UBND Thành phố giao:

1. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục tiếpnhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo các quy địnhhiện hành.

2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận,huyện trực tiếp chủ trì việc rà soát, bổ sung, chỉnh lý toàn bộ danh mục thủtục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận theo những quy định mới của Chính phủvà hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành.

Nội dung rà soát, bao gồm: Cơ sở pháp lý, quy trình, thểthức, phí – lệ phí, thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồngthời kiến nghị với UBND Thành phố và cơ quan nhà nước cấp trên những nội dungcần sửa đổi.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/6/2007.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo ràsoát, bổ sung, chỉnh lý của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện; đề xuấtUBND Thành phố phương án sửa đổi Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND trình UBND Thànhphố trước ngày 30/6/2007.

Nơi nhận:
- Vụ CCHC VP Chính phủ;
- Vụ CCHC Bộ Nội vụ;
- Ban pháp chế, HĐND TP;
- Như trên;
- Lưu: VT, V1, HC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu