BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo kết quả thực hiện TTLT số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: CácSở Giáo dục và Đào tạo

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thựchiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định tráchnhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáodục Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nộivụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế củaSở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 47). Báo cáo tập trung vào một sốnội dung chủ yếu sau:

1. UBND cấp tỉnh đã có văn bản hướng dẫn UBND cấphuyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứcvà biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo?

2. Số lượng UBND cấp huyện đã ban hành Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của PhòngGiáo dục và Đào tạo?

3. Số lượng Quyết định của UBND cấp huyện banhành đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 47?

4. Số lượng Quyết định của UBND cấp huyện banhành chưa đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 47? chưa đúng tại Điều, Khoản,Điểm nào? Lí do.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo vềBộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ và qua Email:[email protected]) trước ngày 20/4/2013 đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (đề báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHƯC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị