BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2375/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu SXXK

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59- 07/HT-CV ngày 07/3/2007 của Công ty TNHH Hữu Toàn về đề nghị được hoàn thuế động cơ nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (Hải quan Khu vực 4) đã đưa vào lắp ráp tổ máy phát điện xuất khẩu tại Cục Hải quan Tây Ninh (Hải quan cửa khẩu Mộc Bài), về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Hữu Toàn tại công văn trên, Công ty nhập khẩu động cơ model 6081HF001B theo tờ khai hải quan số 10975/NKD /KV4-1 ngày 29/6/2006 và model số ECO 38-1LN/4 theo tờ khai số 11339/NKD /KV4-1 ngày 05/7/2006 tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh sau đó đã dùng động cơ này sản xuất tổ máy phát điện và xuất khẩu theo tờ khai số 1463/XK /KD/HQMB ngày 19/07/2006 tại Hải quan Tây Ninh (cửa khẩu Mộc Bài). Tuy nhiên khi xuất khẩu hàng hoá được miễn kiểm tra nên hiện nay Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chưa đủ cơ sở xét hoàn thuế cho Công ty.

Theo quy định tại Điều 30 Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 thì hàng hoá xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn kiểm tra. Qua hồ sơ Công ty xuất trình, Tổng cục Hải quan thấy rằng trên phần khai báo (ô 13 của tờ khai xuất khẩu) Công ty đã ghi rõ hàng xuất khẩu là “hàng mới 100%, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Nhập khẩu theo tờ khai 10975/NKD /KV4-1 (29/6/2006); 11339/NKD/KV4-1 (05/7/2006)” nhưng Cục Hải quan Tây Ninh vẫn cho miễn kiểm. Để có cơ sở xem xét đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh báo cáo lý do miễn kiểm tra tờ khai xuất khẩu nêu trên, cho ý kiến đề xuất xử lý đối với trường hợp này, đồng thời xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan nếu việc xử lý miễn kiểm tra không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An