BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/BTNMT-ĐCKS
V/v cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tàinguyên và Môi trường xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ 02 hồ sơ xin cấp giấy phépthăm dò khoáng sản gồm: hồ sơ của Công ty cổ phần Đông Bắc I (Tổng Công ty ĐôngBắc) xin thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh HàGiang và hồ sơ của Công ty cổ phần Khoáng sản Matexim Bắc Hà xin thăm dò quặngsắt khu vực Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vớicác nội dung như sau:

1. Về cơ sở pháp lý các hồ sơthăm dò khoáng sản:

- Khu vực thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng (154 ha)được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chếbiến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006tại Văn bản số 4088/VPCP-KTN ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có các Công văn số 2563/UBND-CNGTXD ngày 04 tháng8 năm 2010 về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyệnBắc Mê, tỉnh Hà Giang và số 1025/UBND-CNGTXD ngày 04 tháng 5 năm 2011 xác địnhkhu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

- Khu vực thăm dò quặng sắt Đông Nam mỏ Bản Quân(39 ha) nằm trong vùng mỏ Bản Quân thuộc danh mục các đề án thăm dò, khai thácquy mô công nghiệp trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngquặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006; Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 1903/UBND-TH1 ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việccấp phép thăm dò quặng sắt khu vực núi Đán Lình thuộc mỏ Bản Quân, xã NgọcPhái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Về thủ tục cấp giấy phép: Các hồ sơ đề nghị cấpgiấy phép thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh HàGiang và khu vực Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh BắcKạn đã đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ. Các Đề án thăm dò đãđược Hội đồng Thẩm định đề án thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa thiết kế đảm bảo đủ cơ sởđánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản phục vụ thiết kế khai thác mỏ.

Các hồ sơ thăm dò nêu trên đã đủ điều kiện cấp phépthăm dò theo quy định của pháp luật về khoáng sản (xin gửi kèm theo các vănbản liên quan).

Căn cứ nội dung trên, thực hiện chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Văn bản số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Vănphòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo và kính đề nghị Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc ban hành 02 giấy phép thăm dò quặngsắt tại tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh Hà Giang và Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc