BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2376 TCT/NV6
V/v Thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu bằng hàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần May Bình Minh
( Đ/c: 440 Nơ Trang Long-Phường 13- Q. Bình Thạnh-TP.HCM)

Trả lời công văn số 10/BM ngày 12/02/2003 của Công ty Cổ phần May Bình Minh hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng hình thức bù trừ tiền máy móc thiết bị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 5957 TC/TCT ngày 09/6/2003 về việc thanh toán hàng hoá dịch vụ xuất khẩu bằng hàng, theo đó trường hợp xuất khẩu hàng hoá (kể cả gia công hàng hoá xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, tiền gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài, phần chênh lệch nếu có phải thanh toán qua ngân hàng thì được xét hoàn thuế.

Thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng theo quy định tại Điểm 2 Công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương