BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2376/TCT-PCCS
V/v: ghi hoá đơn đối với dịch vụ không chịu thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2718/KTTKTC ngày 31/05/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ghi hoá đơn đối khách hàng sử dụng đồng thời dịch vụ chịu thuế GTGT và dịch vụ không chịu thuế GTGT. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Trường hợp cùng một khách hàng phát sinh cả dịch vụ viễn thông công ích không chịu thuế GTGT và dịch vụ viễn thông chịu thuế GTGT, nếu lập hoá đơn riêng cho từng dịch vụ thì làm tăng khối lượng công việc. Để giảm bớt khó khăn cho Tập đoàn trong việc lập hoá đơn, giảm chi phí cũng như nhân công trong việc lập và in hoá đơn; Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Tập đoàn viễn thông Việt Nam: khi cùng một khách hàng phát sinh đồng thời dịch vụ viễn thông chịu thuế GTGT và dịch vụ viễn thông không chịu thuế GTGT thì trên hoá đơn được phản ánh cả dịch vụ viễn thông chịu thuế và dịch vụ viễn thông không chịu thuế nhưng ghi tách riêng thành 2 dòng, dịch vụ chịu thuế GTGT và dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế các tỉnh, TP
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương