VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2377/VPCP-KTN

V/v: Hỗ trợ phát triển bền vững cây cà phê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (công văn số 676-CV/BCĐTN ngày 5 tháng 02 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 631/BNN-TT ngày 09 tháng 3 năm 2010), Công Thương (công văn số 2403/BCT-CNN ngày 11 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1405/BKH-KTNN ngày 8 tháng 3 năm 2010), Tài chính (công văn số 3683/BTC-TCDN ngày 26 tháng 3 năm 2010) về việc hỗ trợ phát triển bền vững cây cà phê, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu cà phê gắn với sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa sản xuất và tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu theo hướng: nâng cao năng lực Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, tăng khả năng dự trữ cà phê khi xuống giá; kiểm soát giá xuất khẩu, nhất là đối với giá các hợp đồng giao hàng trong tương lai và trong kỳ hạn; kiểm soát ngăn ngừa hiện tượng ép giá thu mua, hạ giá khi xuất khẩu gây thiệt hại cho người trồng cà phê; hỗ trợ trực tiếp cho người trồng cà phê ký gửi khi có rủi ro về thị trường giá cả.

2. Về việc hỗ trợ tài chính để trồng thay thế vườn cà phê già cỗi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4450/VPCP-KTN ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh lý trồng tái canh cà phê vối trên diện tích cà phê già cỗi.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh và Bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai , Kon Tum, Lâm Đồng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý