VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/VPCP-NN
V/v xử lý vấn đề báo nêu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Báo Nhân dân Điện tử số ra ngày 01 tháng 3 năm 2017 có các bài: “Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp” và “Ngang nhiên chặt phá rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đắkrông (Quảng Trị)”; báo VOV Điện tử số ra ngày 01 tháng 3 năm 2017, có bài: “Báo động khai thác gỗ hương giáng trái phép” (xin gửi bản chụp kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Nhân dân Điện tử nêu tại bài báo: “Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp”; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Nhân dân Điện tử nêu tại bài báo: “Ngang nhiên chặt phá rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đắkrông (Quảng Trị)”; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo VOV Điện tử nêu tại bài báo: “Báo động khai thác gỗ hương giáng trái phép”; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, CA;
- Các Báo: Nhân dân Điện tử, VOV Điện tử;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐ;
- Lưu: VT, NN (3) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục