BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2378/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty CP xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ(31-33 Ngô Quyền, Hà Nội)

Trả lời công văn 273/TCKH ngày 02/3/2006 và công văn số 332/TCKH ngày 17/3/2006 về việc ân hạn thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với số nợ thuế của các tờ khai 376/NKD ngày 14/4/2005, 326/NKD ngày 05/4/2005 tại Chi cục Hải quan Hà Tây thì đây là nợ thuế truy thu do điều chỉnh giá tính thuế của xe 2 bánh gắn máy. Đến nay, công ty đã thực hiện đúng việc nộp nợ thuế theo kế hoạch được hướng dẫn tại công văn 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan.

Như vậy, ngoài khoản nợ thuế của 2 tờ khai này, nếu công ty chấp hành tốt theo quy định của Tổng cục Hải quan và không vi phạm các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ phạt chậm nộp thuế thì Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ biết.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An