BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2378 TCT/NV3
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ TânKỷ Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV /KTN ngày15/06/2001 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên về việc khấu trừthuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT /BTC này 29/12/2000 (áp dụngtừ ngày 01/01/2001) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luậtthuế GTGT, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Tương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên nhậpkhẩu 02 máy phun đúc nhựa nhưng không đạt chất lượng phải tái xuất trả phíakhách hàng thì số thuế GTGT Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với 02 máy phunđúc nhựa nêu trên là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi xác định số thuế GTGTCông ty phải nộp trong kỳ nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ TânKỷ Nguyên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- TCHQ
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: HC, NV3 (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung