VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2378/VPCP-KGVX
V/v công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả về công tác y tếtrường học và hoạt động tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tàichính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất cácgiải pháp cần thiết nhằm tiết kiệm tối đa biên chế trong các cơ sở giáo dục vàđào tạo công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2015.

2. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sởgiáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tạm thời dừng tuyển viên chức chuyêntrách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổthông công lập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3b) ĐXC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên