BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2379/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK thuế GTGT hàng NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH tàu cao tốc Kiên Giang
(130 Đường số 22, KDC Bình Hưng – Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 17/5/2006 của Công ty TNHH Tàu Cao tốc Kiên Giang V/v thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, được xét hoàn thuế.

Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế địa phương nơi Công ty đăng ký nộp thuế để được xem xét giải quyết cụ thể.

2. Theo quy định tại điểm 9, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu.

Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi hồ sơ đến Chi cục Hải quan Cảng Hòn chông, tỉnh Kiên Giang để được xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tàu Cao tốc Kiên Giang biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An