BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2379/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 519/CT-TTHT ngày16/1/2015, công văn số 4408/CT-TTHT ngày1/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thunhập doanh nghiệp, Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

“17. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 19 như sau:

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vựckinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuếkhông áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4Điều 4 và Điu 15, Điu 16 Nghị định này.”

- Tiết a Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính quy định:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầutư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngàyđược cấp Giấy chứng nhận đu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việcthành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộcDanh mục lĩnh vực đầu tư có điu kiện được cấp Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầutư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trìnhđầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứngnhận điu chỉnh Giy phép đầutư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điu chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự ánđó.

- Dự án đầutư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (k cả trường hợp dự án có vn đầutư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tưđiềukiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 đ thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ngày 5/6/2014, Công tyLiên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam được Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấpGiấy CNĐT ln đầu số 47212001124 thành lập Chinhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) - Trung tâm kho vậnAmata để thực hiện dự án cung cấp dịch vụ kho bãi, làm thủ tục hải quan nếu dựán độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động và thuộc lĩnh vực, địa bàn ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệpnằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trựcthuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộctỉnh) thì về nguyên tắc, thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ kho bãi, làm thủtục hải quan thực hiện tại KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đượchưởng ưu đãi thuế TNDN từ dự án đầu tư mới theo quy định.

Đ nghị Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định và tình hình thực tế đáp ứng điều kiện đểhướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, KK, DNL (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn