BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 238/BXD-KHCN

V/v: Thoả thuận áp dụng tiêu chuẩn thiết kế Hồng Kông cho dự án khu chức năng đô thị Thụy phương và xã Cổ nhuế - Từ liêm - Hà nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy phương

Theo đề nghị của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy phương tại công văn số 101CV/GCTP ngày 01/6/2010 về việc đề nghị được áp dụng tiêu chuẩn thiết kế của Hongkong (Hong Kong Planning Standards and Guidelines (may 2009)) cho dự án khu chức năng đô thị Thụy phương và xã Cổ nhuế – Từ liêm – Hà nội, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tiêu chuẩn “Hong Kong Planning Standards and Guidelines (may 2009)” là tiêu chuẩn nước ngoài có các chỉ tiêu phù hợp với các chỉ tiêu quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, nên có đủ điều kiện để áp dụng trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trên cho dự án khu chức năng đô thị Thụy phương và xã Cổ nhuế – Từ liêm – Hà nội. Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, cần tuân thủ các nguyên tắc tại Quy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam được ban hành tại Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng.

2. Thống nhất chỉ tiêu dân số trong khu vực dự án: từ 7000 đến 7500 dân với quy mô khu đất lập dự án là 11,5 ha là phù hợp với quy định tại Chương II, Mục 2.4.2 trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy phương được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KHCN&MT.

TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Đã ký

Nguyễn Trung Hoà