TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện TTLT số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4108/HQHCM ngày12/12/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi triểnkhai thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 củaliên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về một số nội dung vướng mắc khitriển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quanđã có công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013 hướng dẫn thực hiện thống nhấttrong toàn ngành.

2. Về nội dung vướng mắc liên quanđến trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu mới chưa có trong danh mục phếliệu được phép nhập khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Tài nguyên vàMôi trường để có hướng dẫn cụ thể.

3. Về nội dung vướng mắc liên quanđến thẩm quyền tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhậu khẩu phếliệu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Khoản 2Điều 6 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ; điểm c khoản 3 Điều 34Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm2008); điểm c khoản 4 Điều 28, điểm b khoản 2, điểm b khoản 6 Điều 16 Nghị địnhsố 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tạiNghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009); khoản 7 Điều 21, Điều 43 Nghị địnhsố 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ và hồ sơ vụ việc cụ thể để thựchiện.

4. Về nội dung liên quan đến hồ sơđối với phế liệu nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiệntheo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT .

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT thì“thủ tục thông quan phếliệu nhập khẩu thực hiện tại hải quan cửa khẩu”.Do vậy, hàng hóa nhập khẩulà phế liệu thì không được thực hiện thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu. Thủ tụcchuyển cảng mặt hàng phế liệu đến cảng đích là ICD Phước Long thực hiện theohướng dẫn tại công văn số 6966/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2012 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn