BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/BKHĐT-KTĐPLT
V/v thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí từ nguồn tăng bội chingân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 cho một số địaphương để thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sảnxuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã,thôn, bản đặc biệt khó khăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo nguồn vốn thựchiện chính sách về hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạtphân tán năm 2015 như sau:

1. Kinh phí bổ sung thực hiện chính sách theo Quyếtđịnh 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như phụ lục kèm theo.

2. Nguồn vốn phân bổ chỉ được sử dụng để hỗ trợ đấtsản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán theo hướng dẫn tạiThông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 hướng dẫnthực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ. Sau khi phân bổ cụ thể nguồn kinh phí này, đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh gửi báo cáo phân bổ và thông báo vốn về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính và Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/4/2015.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quản lý, sửdụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của phápluật, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

4. Thời gian giải ngân nguồn vốn này đến hết ngày31 tháng 01 năm 2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dântỉnh biết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KTĐP&LT, Định.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

Tỉnh Lạng Sơn

KINH PHÍ BỔ SUNGTHỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013

(Phụ lục kèm theoVăn bản số 2380/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơnvị: triệu đồng

Kinh phí hỗ trợ

Năm 2015

Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán

6.000