BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2380/TCHQ-KTTT
V/v: áp dụng văn bản thanh khoản
hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Hà Giang

Trả lời công văn số 193/CHQ-NV ngày 28/07/2006 của Cục Hải quan Hà Giang về việc: vướng mắc áp dụng văn bản thanh khoản hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về nội dung nêu tại điểm 1 – công văn 193/CHQ-NV :

Căn cứ Điểm 5 - Phần M Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì:

Trường hợp hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khi xuất khẩu sản phẩm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu với cơ quan hải quan vào thời điểm có hiệu lực của Thông tư nào thì thủ tục giải quyết hoàn thuế nhập khẩu và thanh khoản hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của Thông tư đó (theo quy định hiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu).

2- Về nội dung nêu tại điểm 2 – công văn 193/CHQ-NV :

Nội dung câu hỏi đơn vị nêu chưa rõ ràng, cụ thể. Để việc xử lý được chính xác theo đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan Hà Giang kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng liên quan, có báo cáo cụ thể, đồng thời gửi bản sao hồ sơ lô hàng về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) để Tổng cục có ý kiến cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và tổ chức thực hiện đúng quy định.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An