BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
(Số 21 Lê Lợi - Phường 4 - Thành phố Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 022/2013/CV .CTY ngày 01/3/2013 của Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần thủy sảntỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công văn số 0631/HQBRVT-KTSTQ ngày 12/03/2013 của Cục Hảiquan Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị xóa nợ thuế truy thu do thực hiện cổ phầnhóa. Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan vàsẽ sớm có ý kiến trả lời đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh BàRịa-Vũng Tàu và Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn