BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2381/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc về chính sách mặt hàng XNK

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 548/HQQN-NV ngày 09/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng thuốc lá điếu kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, Tổng cục đã trao đổi với Bộ Thương mại, Bộ Thương mại sẽ có văn bản hướng dẫn về việc này.

2. Theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 12 nêu trên và hướng dẫn của Bộ Thương mại tại điểm a, mục 2, phần IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại thì xe ô tô các loại đã qua sử dụng có năm sản xuất trước năm 2001 thuộc mặt hàng không được nhập khẩu, được hiểu là cấm nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ được tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu khi có giấy phép của Bộ Thương mại (trừ trường hợp chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam) và được gửi kho ngoại quan khi có văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với mặt hàng màn hình máy vi tính đã qua sử dụng, Bộ Bưu chính, Viễn thông chưa có văn bản hướng dẫn mặt hàng này theo danh mục HS, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản hỏi Bộ Bưu chính, Viễn thông để có cơ sở cho cơ quan hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
- Lưu: VT-GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An