BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2381/TCHQ-TXNK
V/v xin hoàn tiền thuế chuyển thừa.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Chi nhánh ngân hàng thương mại Chinatrust thành phố Hồ Chí Minh.
(Tầng 1 Petro Vietnam Tower, số 1-5 đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 12/5/2011của Chi nhánh ngân hàng thương mại Chinatrust thành phố Hồ Chí Minh về việc xinhoàn tiền thuế chuyển thừa; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Điều 24 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính. Đề nghị Chi nhánh ngân hàng thương mại Chinatrust thành phố Hồ Chí Minhcó văn bản gửi Công ty TNHH thép Trảng Bàng, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpvới Chi Cục Hải quan nơi phát sinh tiền thuế nộp thừa để được giải quyết theoquy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Chi nhánh ngân hàngthương mại Chinatrust thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn