B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2381/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1415- 01/MCF-CV ngày21/5/2015 (bản photocopy đính kèm) của Công tyTNHH Mercafe Việt Nam đề nghị giải đápvướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế địa phương, đềnghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định củapháp luật về thuế có liên quan, các ngành ngh hoạt động và thực tế điều kiện đáp ứng của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam đ xác định cụ thể ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc trong việc xác định ngành nghề hoạt động,đề nghị Cục Thuếtỉnh Đng Nai hướng dẫn Công ty TNHHMercafe Việt Nam liên hệ với cơ quan quảnlý nhà nước có liên quan tại địa phương để xác đnh cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty TNHH Mercafe Việt Nam
(Địa ch
: Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);
-
Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung