BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2381/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Ông La Phan Minh
740 Quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Trả lời đơn khiếu nại của Ông LaPhan Minh ngày 30/5/2006 hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cáthể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT quy định: ”Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế được xét hoàn thuế nếu sau thời gian 03 tháng liên tục trở lên cósố thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết…; cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa,dịch vụ theo thời vụ hoặc theo từng thương vụ với số lượng và giá trị lớn, nếusố thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hếttrong tháng từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng… Bộ Tàichính quy định thủ tục, thời hạn và thẩm quyền giải quyết theo quy định tạiĐiều này”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 về tăng cường côngtác quản lý thuế GTGT và tại Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định cụ thể: “Các cơsở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tạiMục I này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấyphép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quyđịnh và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Căn cứ theo các quy định nêutrên thì đối với hộ kinh doanh là thể nhân không đáp ứng đầy đủ các điều kiệnnên không thuộc đối tượng được xem xét hoàn thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Ôngbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT; PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương