BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2381 TM/ĐT
V/v đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực môi giới xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành Phố Đà Nẵng
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 296/CV-KHĐT ngày 16/4/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng về việc cho phép thành lập các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực môi giới xuất nhập khẩu hàng hoá, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Hoạt động môi giới xuất nhập khẩu là hành vi môi giới mua bán hàng hoá được quy định trong mục 4-Luật Thương mại và là một trong hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu.

Về môi giới nhập khẩu: Đây là một trong các hoạt động về dịch vụ nhập khẩu, vì vậy theo quy định của Nghị định 24/2000/NĐ-CP thì đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ quy định. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân và Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng không xem xét việc cấp GPĐT trong lĩnh vực này.

Về môi giới xuất khẩu: Bộ Thương mại hoàn toàn ủng hộ việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam ra nước ngoài dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, hoạt động môi giới xuất khẩu là hoạt động dịch vụ, việc cấp Giấy phép đầu tư cho hoạt động này thì Uỷ ban nhân dân và Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện.

Bộ Thương mại thông báo ý kiến đến Uỷ ban nhân dân và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng để biết khi xem xét đầu tư trong lĩnh vực môi giới mua bán hàng hoá./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu