VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2381/VPCP-ĐMDN
V/v: thành lập Công ty TNHH một TV Quản lý thủy nông Lai Châu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lai Châu

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 05tháng 03 năm 2009 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênQuản lý thủy nông Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồngý thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý thủy nông LaiChâu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, do Ủy ban nhân dân tỉnh LaiChâu làm đại diện chủ sở hữu.

Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Đề án, Quyết định thành lập côngty này theo quy định hiện hành; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính chính xácđịnh mức vốn điều lệ công ty.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – TB và XH,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, KTN, ĐP;
- Lưu VT, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn