VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2381/VPCP-QHQT
V/v dự án “Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright”

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công an,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2170/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003) về dự án “Chương trình đào tạo Fulbright” do tổ chức HIID (Hoa Kỳ) viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3128/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đàm phán với HIID để hoàn thiện hồ sơ Dự án giai đoạn II và theo các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 2170/BKH-KTTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003.

- Trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ Dự án, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với HIID triển khai tiếp một số hoạt động của năm 2002 đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản