BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2382/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 441/SXD-QLHĐXD ngày08/11/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc chủ trương của tỉnh Gia Laicho phép các chủ đầu tư điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ trọn gói sang hợpđồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với các góithầu ký kết trong năm 2010 là không phù hợp với các quy định hiện hành về hợpđồng trong hoạt động xây dựng.

2. Theo quy định hiện hành về hợpđồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnhgiá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việcphải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nếu dựtoán lập theo chế độ tiền lương của nhà nước (mức lương tối thiểu với cấp bậc tiềnlương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ) mà chủ đầu tư có thể cân đối được nguồn vốn thì chủđầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnhchi phí nhân công trong hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi đến tayngười lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Sở Xây dựng tỉnh Gia lai căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn