BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2382/LĐTBXH-TL

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 754/LĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 8/01/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 52/LĐTBXH-TL trả lời Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và công văn số 1617/LĐTBXH-TL ngày 27/5/2003 trả lời Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xếp lương đối với công nhân ghi đồng hồ và thu tiền nước. Vì vậy nếu Công ty Cấp thoát nước Khánh Hoà có chức danh công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước thì cũng được vận dụng xếp lương theo thang lương A8, nhóm I (Thang lương công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp như thoả thuận tại công văn nêu trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn Công ty Cấp thoát nước Khánh Hoà chuyển xếp lại lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIÊN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân