BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2382/TCHQ-TXNK
V/v khiếu nại về việc truy thu thuế mặt hàng nhôm lá mỏng

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Viên Thành
(123 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0405/CV-VTCngày 13/5/2011 của Công ty TNHH Viên Thành khiếu nại về việc truy thu thuế mặthàng nhôm lá mỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Luật Khiếu nại, Tốcáo năm 1998; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 4/6/2007 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tốcáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Điều 28 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính; đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép thuộc Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu nơiCông ty làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự,thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Viên Thành biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang