BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2383/BNV-VP
V/v thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng CP về công tác thi đua khen thưởng trong ngành TCNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTgngày 8 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua thựchiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm(2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; phát huykết quả đã đạt được trong những năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi mụctiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành TCNN đã được Chính phủ, Bộ, ngành, cấp ủy, chínhquyền địa phương giao; Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị thuộc ngành TCNNthực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tổ chức tốt phong trào thi đuahoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2006, góp phần thực hiện thắng lợitoàn diện kế hoạch công tác 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốclần thứ X của Đảng, cụ thể như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thốngthể chế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, rà soát làm rõ chức năng nhiệm vụ vàthẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Tham mưu cho Chính phủ, chínhquyền địa phương sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy hành chính các cấp, đổi mới cơchế quản lý và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cáccơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

- Hoàn thành có chất lượng, đảm bảotiến độ trình ký các văn bản, đề án và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phâncấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương (cấp tỉnh), giữa các cấpchính quyền tại địa phương.

- Thực hiện có hiệu quả cao cơ chếtự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức, biên chế đối vớicác đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế,chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, thể dục thể thao …

- Thực hiện có kết quả Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2006 - 2010).

- Xây dựng chính quyền thực sựtrong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt quy chếdân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu mở rộng dân chủ đi đôi với đảm bảo tôn trọngkỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện triệt để tiết kiệm,chống lãng phí, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng; giải quyết tốt khiếu nại, tốcáo của công dân.

3.Quán triệt và thực hiệntốt Luật Thi đua, khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của BộNội vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành TCNN, tạo sự chuyển biến vềnhận thức nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đảmbảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời để phongtrào thi đua của ngành thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ;không đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tham nhũng,tiêu cực hoặc cán bộ, công chức vi phạm pháp luật Nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra, đôn đốc cán bộ, công chức chấp hành các chủ trương, chính sách vàcác quy định về công tác thi đua khen thưởng; động viên kịp thời và biểu dươngcác tập thể, đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêucực trong công tác thi đua, khen thưởng.

Yêu cầu các đồng chí Vụ trưởng(Trưởng Ban) Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương, Giám đốc Sở Nộivụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo, tham mưucho thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Ban, ngành, đơn vị trựcthuộc ngành cụ thể hóa mục đích yêu cầu cũng như chương trình hành động để thựchiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên HĐTĐKT;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến