NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối vớiNgân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn triển khai các nghiệp vụ ngoại tệ tại Sở Giao dịch I, Sở Giao dịch II và Chi nhánh NHPT các khu vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT) như sau:

I. Huy động vốn bằng ngoại tệ

1. Nguyên tắc thực hiện:

a) Việc huy động vốn bằng ngoại tệ tại Chi nhánh NHPT phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tuân thủ hướng dẫn của NHPT tại công văn này.

b) Toàn bộ nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tại Chi nhánh NHPT được quản lý tập trung tại Hội sở chính.

2. Đồng tiền huy động: đồng Đô la Mỹ (USD), đồng Euro (EUR).

Việc huy động các ngoại tệ khác do Tổng Giám đốc NHPT quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Kỳ hạn huy động: Các khoản vốn huy động bằng ngoại tệ có kỳ hạn từ 03 tháng trở lên.

4. Đối tượng huy động: Là các đơn vị, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính- tín dụng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (không huy động tiền gửi của cá nhân).

5. Các hình thức huy động: Chi nhánh NHPT thực hiện huy động vốn thông qua các hình thức: ký kết hợp đồng tiền gửi hoặc ký kết hợp đồng vay vốn (sau đây gọi tắt là hợp đồng huy động vốn). Việc áp dụng hình thức huy động vốn nào do Chi nhánh NHPT tự quyết định trên cơ sở thoả thuận với khách hàng.

Mẫu hợp đồng tiền gửi (áp dụng cho hình thức ký kết hợp đồng tiền gửi), mẫu hợp đồng vay vốn (áp dụng cho hình thức ký kết hợp đồng vay vốn) áp dụng theo mẫu do Tổng Giám đốc NHPT ban hành (kèm theo).

6. Đồng tiền trả nợ (gốc, lãi) là đồng tiền nhận nợ trong Hợp đồng huy động vốn.

7. Lãi suất huy động vốn: Thực hiện theo Thông báo của Tổng Giám đốc NHPT trong từng thời kỳ. Trường hợp khoản vốn huy động có kỳ hạn không quy định tại Thông báo lãi suất, Chi nhánh NHPT báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

8. Ngay sau khi ký kết hợp đồng huy động vốn, Chi nhánh NHPT gửi 02 (hai) bản chính về Hội sở chính (Ban Nguồn vốn, Ban Tài chính kế toán) để tổng hợp và theo dõi quản lý. Số lượng bản chính được lập của một hợp đồng huy động vốn tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của Chi nhánh NHPT và khách hàng, tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc Phòng Tài chính kế toán của Chi nhánh NHPT lưu một bản gốc.

9. Quyền lợi của khách hàng gửi tiền hoặc cho Chi nhánh NHPT vay vốn:

a) Được NHPT đảm bảo thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn thanh toán.

b) Được NHPT ưu tiên xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu khi có nhu cầu, dự án/khoản vay đúng đối tượng và bảo đảm đủ điều kiện vay vốn; ưu tiên xem xét giảm tỷ lệ đảm bảo tiền vay khi được chấp thuận cho vay.

c) Được NHPT đảm bảo các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật.

10. Kết quả huy động vốn bằng ngoại tệ của Chi nhánh được xem xét để tính lương gia tăng theo quy định của NHPT như huy động vốn bằng đồng Việt Nam.

II. Cho vay vốn bằng ngoại tệ

1. Nguyên tắc cho vay: Việc cho vay vốn bằng ngoại tệ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán và bảo toàn vốn. 

2. Đối tượng vay vốn:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp có thu có dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định hiện hành (sau đây gọi chung là khách hàng) có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị mà khách hàng có khả năng cân đối ngoại tệ để trả nợ.

- Khách hàng có các hợp đồng xuất khẩu thuộc đối tượng vay vốn tín dụng xuất khẩu từ NHPT có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và có nguồn ngoại tệ để trả nợ.

Nguồn ngoại tệ trả nợ của khách hàng được xác định căn cứ vào khả năng cân đối nguồn ngoại tệ từ hoạt động của khách hàng hoặc chứng minh được khả năng mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng để hoàn trả cho NHPT.

3. Đồng tiền và lãi suất cho vay: theo quyết định của Tổng Giám đốc NHPT.

4. Trình tự, thủ tục giải ngân và thu hồi nợ vay bằng ngoại tệ thực hiện theo hướng dẫn của NHPT.

5. Chi nhánh NHPT chỉ thực hiện giải ngân vốn bằng ngoại tệ đối với các khách hàng khi được thông báo kế hoạch giải ngân vốn vay bằng ngoại tệ (đối với các dự án vay vốn đầu tư) hoặc hạn mức cho vay bằng ngoại tệ (đối với cho vay xuất khẩu).

III. Thu nợ bằng ngoại tệ

1. Các khoản cho vay bằng loại ngoại tệ nào thì được thu nợ bằng loại ngoại tệ đó.

2. Trường hợp khi khách hàng vay vốn bằng đồng Việt Nam nhưng nguồn thu chủ yếu bằng ngoại tệ, để tạo thuận lợi cho khách hàng, Chi nhánh NHPT có thể thực hiện thu nợ bằng ngoại tệ tương ứng với số nợ phải trả của khách hàng.

a) Điều kiện thực hiện: Chi nhánh NHPT chỉ thực hiện việc thu nợ bằng ngoại tệ là đồng Đô la Mỹ (USD) đối với các khoản cho vay bằng đồng Việt Nam khi đảm bảo các điều kiện:

- Khách hàng không có đủ nguồn vốn bằng đồng Việt Nam để trả nợ cho NHPT theo hợp đồng tín dụng đã ký và khách hàng có văn bản đề nghị NHPT cho phép trả nợ bằng ngoại tệ thay đồng Việt Nam.

- Được Hội sở chính chấp thuận thu nợ bằng ngoại tệ đối với các khoản cho vay bằng đồng Việt Nam và thông báo tỷ giá chuyển đổi giữa đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam để Chi nhánh NHPT thực hiện.

b) Trình tự, thủ tục triển khai: Khi có nhu cầu thu nợ bằng ngoại tệ đối với các khoản cho vay bằng đồng Việt Nam, Chi nhánh NHPT gửi báo cáo về Hội sở chính đăng ký nhu cầu thu nợ bằng ngoại tệ đối với các khoản cho vay bằng đồng Việt Nam, trong đó nêu rõ: tên khách hàng; số Hợp đồng tín dụng; nợ gốc, lãi phải trả bằng đồng Việt Nam; số nợ gốc, lãi bằng đồng Việt Nam đề nghị trả nợ bằng ngoại tệ, thời gian dự kiến thu nợ và bản sao văn bản đề nghị của khách hàng.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của Chi nhánh, Hội sở chính phải có thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận để Chi nhánh thực hiện các thủ tục với khách hàng.

IV. Tổ chức triển khai

1. Tại Hội sở chính:

a) Ban Nguồn vốn:

- Định kỳ (hàng tuần, tháng, quý, năm) xây dựng và báo cáo Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn bằng ngoại tệ của hệ thống và các giải pháp huy động các nguồn vốn ngoại tệ để thực hiện nhiệm vụ của hệ thống.

- Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với các đơn vị xây dựng khung lãi suất, đồng tiền huy động và nguyên tắc xác định tỷ giá chuyển đổi để thông báo cho các Chi nhánh triển khai thực hiện.

b) Ban Tín dụng Trung ương, Ban Tín dụng Địa phương, Ban Tín dụng xuất khẩu:

- Trình Tổng Giám đốc NHPT ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải ngân và thu hồi nợ vay bằng ngoại tệ.

- Hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống rà soát, xây dựng nhu cầu sử dụng vốn bằng ngoại tệ của các khách hàng định kỳ tuần, tháng, quý, năm.

c) Ban Tài chính kế toán: Trình Tổng Giám đốc NHPT ban hành:

- Quy định về hạch toán, mở tài khoản tiền gửi, tiền vay, thanh toán bằng ngoại tệ.

- Quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá, dự phòng rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay bằng ngoại tệ của hệ thống.

d) Ban Quản lý vốn nước ngoài và Quan hệ quốc tế:

Phối hợp với Ban Nguồn vốn đề xuất với Lãnh đạo Ngân hàng các cơ chế liên quan đến hoạt động ngoại tệ của hệ thống NHPT.

e) Ban Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm xử lý nợ:

Nghiên cứu, cung cấp thông tin về khách hàng và thị trường, phân tích và đề xuất các giải pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái.

2. Tại các Chi nhánh NHPT:

a) Các nghiệp vụ ngoại tệ triển khai tại Chi nhánh NHPT là các nghiệp vụ mới, để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống và đảm bảo hiệu quả trong triển khai các hoạt động ngoại tệ của NHPT, yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh NHPT tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định tại công văn này.

b) Việc hạch toán kế toán, điều chuyển nguồn vốn ngoại tệ thực hiện theo hướng dẫn của NHPT (Công văn số 2226/NHPT-TCKT ngày 23/6/2008 của NHPT về hướng dẫn hạch toán, thanh toán vốn huy động và sử dụng vốn bằng ngoại tệ).

c) Công tác báo cáo thống kê thực hiện theo các quy định hiện hành của NHPT và báo cáo theo nguyên tệ.

Hướng dẫn tại văn bản này được thực hiện kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện công văn này, nếu có vướng mắc, khó khăn, Chi nhánh báo cáo về Hội sở chính để được hỗ trợ kịp thời./.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Quang Dũng