VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/VPCP-KTTH
V/v xử lý việc nhập khẩu xe ôtô bị đục số khung ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn số 4505/BTC-TCHQ ngày 06 tháng 4 năm 2011 về việc thôngquan xe ôtô bơm bê tông chưa qua sử dụng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựngThiên Tân nhập khẩu nhưng đã bị đục số khung ở nước ngoài, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quanHải quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 1046/TTg-KTTH ngày 21 tháng 6 năm 2010.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng