BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2384/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 826/HQHN-TXNK ngày 08/4/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo tìnhhình thực hiện của CTy TNHH Nissan Việt Nam về các bộ linh kiện ôtô nhập khẩu.Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 , Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngày27/11/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6680/TCHQ-TXNK trả lời công vănsố NVL/30102012 ngày 30/10/2012 của Công ty TNHH Nissan Việt Nam. Theo đó, thủtục tái xuất hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư số194/2010/TT-BTC; Thủ tục hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 113,Điều 121, Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC; Việc ấn định thuế được thựchiện theo quy định tại Điều 39 Luật quản lý thuế, Điều 23 Thông tư số194/2010/TT-BTC; Công ty TNHH Nissan Việt Nam liên hệ với Cục Hải quan TP. HàNội để tính toán cụ thể số tiền thuế phải nộp, đã nộp của từng lô hàng bộ linhkiện ôtô.

Trên cơ sở các quy định hiện hànhvà công văn số 6680/TCHQ-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thựchiện việc xử lý thuế (hoàn thuế, ấn định thuế) đối với các bộ linh kiện ôtônhập khẩu của Công ty TNHH Nissan Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nissan VN;
(Tầng 9, Tòa nhà LOD, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng