BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/BXD-VLXD
V/v: Tình hình phát triển Vật liệu xây, lợp không nung

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn Thiết kế

Triển khai thực hiện Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày01/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vậtliệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Ngành Xây dựngvà nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để hạn chế việcsản xuất gạch nung, giảm ô nhiễm môi trường, chuyển một phần sản xuất gạch nungsang gạch không nung. Tuy nhiên yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là vật liệu xâykhông nung chiếm tỉ lệ 20% vào năm 2005 và 30% vào năm 2010 trong tổng số vậtliệu xây. Nhưng thực tế đến năm 2007 sản lượng vật liệu xây không nung mới chỉchiếm 8- 8,5% trong tổng số vật liệu xây. Qua đó cho thấy việc thực hiện địnhhướng phát triển vật liệu xây không nung chưa đạt yêu cầu.

Ngày 29/8/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xâydựng Việt Nam đến năm 2020 đã đưa ra lộ trình phát triển vật liệu không nungthay thế vật liệu nung: năm 2010: 10-15%, năm 2015: 20-25%, năm 2020: 30- 40%.Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các đơnvị tư vấn, thiết kế, các doanh nghiệp sản xuất phải cố gắng mới hoàn thành đượcmục tiêu trên.

Để có cơ sở hoạch định chính sách, hỗ trợ nhằm thúc đẩy sảnxuất và sử dụng vật liệu xây, lợp không nung, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vịbáo cáo về tình hình thiết kế và sử dụng vật liệu xây, lợp không nung.

Một số nội dung chính của báo cáo như sau:

1, Tình hình thiết kế và sử dụng vật liệu xây, lợp khôngnung.

2, Những khó khăn, vướng mắc trong công tác thết kế đưa vậtliệu xây, lợp không nung vào các công trình xây dựng.

3, Những đề xuất, kiến nghị để phát triển vật liệu khôngnung.

Báo cáo gửi về Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, 37 phố LêĐại Hành, Hà nội trước ngày 15/12/2008. ĐT: 04.39760271, Fax: 04.39762153.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ THIẾT KẾ, SỬDỤNG VẬT LIỆU KHÔNG NUNG.

B4. TVTK

1. Tên đơn vị tư vấn thiết kế:

2. Đơn vị quản lý trực tiếp.

3. Một số thông tin của đơn vị:

- Giám đốc:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

4.Thông tin điều tra

4.1 Đã thiết kế công trình sử dụng vật liệu không nung.

Tên công trình *

Địa điểm XD

số lượng theo thiết kế (m2)

Tiêu chuẩn thiết kế

gạch Xi măng-cát

Gạch bê tông khí

Gạch bê tông bọt

Ngói xi măng - cát

tấm lợp

VLkhông nung khác

Ghi chú: * kể tên các công trình tiêubiểu.

4.2 Những khó khăn khi đưa Vật liệu không nung vàothiết kế.

- Về tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế:

- Về đơn giá vật liệu không nung:

- Về đơn giá thi công

- Cơ sở lập dự toán

- Về tập quán sử dụng vật liệu:

4.3 Những đề nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việcthiết kế và sử dụng vật liệu không nung:

- Cơ chế, chính sách:

- Ban hành tiêu chuẩn, quy phạm:

- Biện pháp phát triển Vật liệukhông nung: