BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2385/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kiến Vương;
(Đ/C: Lô 22/7, KCN Tân Tạo,
P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ C Minh)
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1815/CV-KV ngày11/5/2015 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuếthu nhập doanh nghip (TNDN). Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Liên quan đến vướng mắc đối vi trường hợp của Công ty TNHH Kiến Vương, Tổng cục Thuế đã có công văn số 216/TCT-CS ngày 20/1/2015 trảlời Công ty TNHH Kiến Vương và Cục Thuế thành phố HồChí Minh (bản photocopy công văn đính kèm). Dotại công văn của Công ty không nêu cụ thể các thông tin liên quan đến dự án đầutư tại tỉnh Bc Ninh có đáp ứng tiêu chí v đutư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành hay không nên Tổng cục Thuế không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đ nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số216/TCT-CS ngày 20/1/2015 của Tổng cục Thuế, thực tếđáp ứng các điều kiện đối với trường hợp của Côngty TNHH Kiến Vương để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN phù hợp viquy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung